Stadgar för Ulvsunda Båtsällskap

 

 

Antagna vid sällskapets bildande år 1924 Reviderade 1971, 1981, 1985, 1993 och 2011

 

§1. Ändamål

Ulvsunda Båtsällskap är en motorbåtsklubb med ändamål att som en allmännyttig ideell förening främja båtlivet och ta till vara medlemmarnas intressen och verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

 

§2. Klubbens Verksamhet

Klubben bedriver ideell verksamhet vilken bygger på medlemmarnas ideella arbete, där alla medlemmar måste ställa upp och delta i de arbetsplikter och i den vaktgång som beslutas av styrelsen. Verksamhetsåret löper från första januari till den sista december.

 

§3. Medlemskap

Mom 1. Ansökan om medlemskap skall ske skriftligen och ingivas till Sällskapets styrelse.

Mom 2. För aktivt medlemskap i Sällskapet är föreskrivit en karenstid om 2 år, varefter fråga om ordinarie medlemskap tas upp till behandling. Under karenstiden ikläder sig den sökande medlemskapets alla skyldigheter och åtnjuter även en medlems rättigheter, såsom förslags - och yttranderätt, men äger däremot icke rösträtt.

Mom 3. Ansökan från båtägare, som önskar övergå från annan båtklubb och rekommenderas av denna till inträde, kan efter styrelsens beslut erhålla medlemskap omedelbart utan föreskriven karenstid.

Mom 4. Passivt medlemskap kan person, som avser att stödja sällskapets verksamhet, erhålla. Passiv medlem har yttrande- och förslags rätt, men ej rösträtt.

Mom 5. Hedersmedlem utses av årsmötet på förslag av styrelsen. Hedersmedlem åtnjuter en aktiv medlems alla rättigheter och är befriad från årsavgift.

Mom 6. Familjmedlemskap. Familjemedlem måste vara skriven på samma adress som medlem. För minderårig familjemedlem med egen båt ansvarar målsman för vakthållning, upptagning och sjösättning.

Mom 7. Röstberättigad medlem ska vara myndig.

Mom 8. Medlem som vill avsluta sitt medlemskap, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen.

 

§4. Medlems rättigheter och skyldigheter

Mom 1. Medlem äger rätt att ansöka om hamn- och uppläggningsplats, vilka tecknas i separat upplåtelseavtal. att utnyttja Sällskapets olika anordningar och bekvämligheter.

Mom 2. Medlem är skyldig att följa stadgarnas föreskrifter och Sällskapets beslut att medverka till att Sällskapets anseende alltid är det bästa att erlägga de av Sällskapet fastställda avgifterna, även som beslutade uttaxeringar att till styrelsen anmäla adressförändring att som interimsmedlem under kvalifikationstiden förvärva navigationskunskaper motsvarande minst förarintyg och uppvisa detta för styrelsen.

För myndig aktiv medlem åligger även att på kallelse av styrelsen fullgöra gemensamma arbetsuppgifter i enlighet med de föreskrifter som Sällskapet beslutar.

 

§5. Uteslutning

Mom 1. Medlem, som gör sig skyldig till sådant klandervärt handlingssätt eller uppträder inom eller utom Sällskapet, att dess anseende äventyras, motverkar dess syfte, skadar dess intressen eller icke fullgör de skyldigheter som äro stagade eller inskrivna i ordningsreglerna kan på styrelsens förslag av ordinarie eller extra medlemsmöte uteslutas. För sådant besluts giltighet fordras minst 2/3 röstmajoritet.

Mom 2. Den, som ej inom föreskriven tid erlägger fastställda avgifter kan av styrelsen uteslutas ur Sällskapet. Styrelsen kan i särskilda fall bevilja anstånd med betalningen.

Mom 3. Till medlemsmöte, som skall avgöra i mom 1 angiven uteslutning, ska medlemmarna alltid kallas genom skriftlig personlig kallelse, varav framgår att ett uteslutningsärende skall behandlas.

Mom 4. Till medlem, som föreslagits till uteslutning utöver i mom 3 angiven kallelse, ska överlämnas en skriftlig motivering för den i fråga satta uteslutningen.

Mom 5. De i mom 3 o 4 nämnda kallelserna ska vara medlemmarna tillhanda senast en vecka före det utlysta mötet.

Mom 6. Uteslutning av denna paragraf nämnt slag ska stadgeenligt rapporteras till Saltsjön-Mälarens Båtförbund. Medlem, som uteslutits av medlemsmöte och icke vill godta dess beslut kan överklaga detta hos förbundet inom 3 veckor.

§6. Avgifter

Mom 1. De avgifter som ska erläggas för året, bestäms av årsmötet.

För ordinarie medlem a. Inträdesavgift b. Årsavgift som betalas det datum som styrelsen anmodar, vilket senast kan vara den 31:a maj c. Hamnavgift som betalas det datum som styrelsen anmodar, vilket senast kan vara 31:a maj d. Varvsavgift som betalas det datum som styrelsen anmodar, vilket senast kan vara den 31:a oktober e. Böter då medlem utan giltigt förfall uteblir från deltagande i avtalade arbeten f. Böter för uteblivande från beordrad nattvakt

För passiv (stödjande) medlem a. Årsavgift

För icke medlem a. Avgifter för tillfällig plats i hamnen b. Avgifterna betalas till sällskapet

Mom 2. Extra uttaxering kan beslutas av Sällskapet på i stadgeenlig ordning utlyst ordinarie möte.

Mom 3. Erlagda avgifter kan ej återfås vid utträde eller uteslutning ur Sällskapet.

 

§7. Emblem, förtjänsttecken

Mom 1. Standert Sällskapets standert är tvåtungad, blå med U.B.S. i svart på diagonalt vitt fält. Den får endast föras på båt som är registrerad i Sällskapet. Sällskapets standert hissas även på Sällskapets klubbhus, hamn, klubbholme och samlingsställen.

Mom 2. Medlems och mössmärken Medlemsmärket är utfört som en miniatyr av Sällskapets standert. Det är utfört i blå och vit emalj med bokstäverna i guld. Mössmärket består av en svart kokard med initialerna U.B.S. och en propeller jämte lager i guld. Styrelsen har rätt att för speciellt ändamål tillverka varianter på Sällskapets emblem. Antal emblem och ändamålet med dessa skall protokollföras på ordinarie klubbmöte.

Mom 3. Förtjänstmärken Styrelsen kan som officiell bekräftelse på uppskattning och tacksamhet utdela sällskapets förtjänstmärke. Förtjänstmärket består av Sällskapets medlemsmärke omgivet av en lagerkrans i guld.

Kvalificerande till detta märke skall räknas: Uppoffrande arbetsprestationer, plikttroget funktionärsskap, eller annan klubbfrämjande prestation.

Vid synnerligen stor insats av flera av dessa prestationer och särskilt vid mångårigt aktivt arbete kan styrelsen hos Saltsjö-Mälarens Båtförbund för berörd medlem, ansöka om dess förtjänstdiplom som då åtföljes av förbundsmärket omgivet av krans i silver.

Dessa förtjänsttecken skall av styrelsen utdelas vid Sällskapets årsmöte.

 

§8. Sammanträdesordning, firma, röstning

Mom 1. Sammanträden Sällskapets högsta myndighet är årsmötet, som hålls i februari. Övriga ordinarie medlemsmöten hålls i maj, september och november.

Styrelsen och revisorerna kan dessutom kalla till extra klubbmöte när skäl anses föreligga eller när minst 1/5 av Sällskapets medlemmar så begär. Vid extra medlemsmöte får ej förekomma andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

Kallelse till klubbmöte utfärdas av styrelsen antigen per post eller genom anslag i klubben och på hemsidan, dock att kallelse till novembermöte och årsmöte sker per post alternativt e-post, minst 14 dagar i förväg.

Mom 2. Sällskapets firma Förutom styrelsen tecknas föreningens firma av två styrelseledamöter i förening, och av ordförande och kassör var för sig.

Mom 3. Röstning Alla ärenden avgörs med enkel majoritet, utom vad gäller §5, mom 1, §10 och §11, då kvalificerad majoritet är föreskriven i dessa stadgar.

Omröstning sker öppet. Begäres sluten omröstning skall detta ske. Röstning genom fullmakt är icke tillåten.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst, utom vid val av styrelse och revisorer, då avgörandet sker genom lottning. Ledamot av styrelsen får ej delta i beslut om styrelsens ansvarsfrihet eller vid val av revisorer.

Vid röstning äger varje närvarande ordinarie medlem en röst.

Mom 4. Novembermötet

Nominering av kandidater till styrelse och funktionärer som skall väljas av årsmötet:

Ordförande, vice ordförande Kassör Sekreterare, vice sekreterare Varvschef, vice varvschef Hamnkapten, vice hamnkapten Slipförmän, nomineras av varvschefen Områdesansvariga varv Materialförvaltare Klubbmästare Miljöombud Ombud till Förbundsrådet Revisorer och revisorsuppleanter Valberedning

På styrelsens förslag kan årsmötet besluta om att utöka, alternativt minska antalet funktionärsposter för det kommande året.

Mom 5. Årsmötet

För årsmötet skall följande dagordning gälla:

1. Mötets öppnande 2. Fråga om mötet utlyst enligt stadgarna 3. Godkännande av dagordning 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 5. Val av justeringsmän för årsmötets protokoll och tillika rösträknare 6. Föregående mötesprotokoll 7. Skrivelser och rapporter 8. Styrelsens verksamhetsberättelse 9. Revisorernas berättelse 10. Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelsen 11. Fastställande av avgifter 12. Fastställande av arvoden 13. Styrelsens förslag till inkomst- och utgiftsstat 14. Val av styrelse 15. Val av funktionärer 16. Val av revisorer 17. Val av valberedning 18. Vakthållning i hamnen 19. Fester 20. Övriga frågor 21. Avslutning

 

§ 9. Förvaltning

Mom 1. Styrelse och funktionärer Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, hamnkapten, varvschef, vice ordförande och vice sekreterare.

Som suppleanter fungerar vice hamnkapten och vice varvschef.

Styrelsemedlemmarna väljs för en tid av 2 år och avgår växelvis 3 och 4 vartannat år. Om styrelsemedlem avgår under första året av valperioden förrättas fyllnadsval vid följande årsmöte. Ordförande och kassör får ej avgå samtidigt.

Ordförande, Sekreterare, och Varvschef väljs år med jämna årtal.

Kassör, Vice ordförande, Vice sekreterare och Hamnkapten väljs år med ojämna årtal.

Vice hamnkapten, Vice varvschef och övriga funktionärer väljs för ett år i taget.

Avgående styrelsemedlem kan återväljas.

Mom 2. Styrelsens åligganden

Styrelsen åligger Att med utnyttjande av de resurser som står till förfogande, tillvarata Sällskapets intressen. Att gemensamt ansvara för förvaltningen av Sällskapets egendom och penningmedel. Att tillse att klubben är försäkrad på ett tillfredsställande sätt. Att till årsmötet avgiva styrelseberättelse för det gångna verksamhetsåret. Att vaka över att stadgarna efterlevs. Att fastställa befattningsbeskrivning för UBS funktionärer. Att i övrigt fullgöra sina uppgifter i enlighet med de föreskrifter som Sällskapet i särskild ordning beslutar.

Styrelsen är beslutsmässig när minst 4 av dess ledamöter är närvarande och ense om beslutet. Vid fler än 4 gäller majoritetsbeslut.

Ordföranden åligger Att sammankalla till styrelsens sammanträden och Sällskapets klubbmöten och opartiskt leda förhandlingarna vid dessa. Att justera protokoll. Att hålla sällskapets register aktuellt. Att vaka över att alla beslut verkställs. Att representera Sällskapet.

Kassören åligger Att noggrant och överskådligt föra Sällskapets räkenskaper. Att uppbära alla avgifter. Att på räntebärande bankkonto insätta de medel som ej behövas för löpande utgifter.

Sekreteraren åligger Att ombesörja Sällskapets korrespondens. Att föra tydliga protokoll över styrelsens och Sällskapets sammanträden.

Hamnkaptenen åligger Att tillse att Sällskapets hamninventarier är i fullgott skick. Att tillse att för hamnen utfärdade ordningsregler följs. Att anvisa hamnplatser.

Vice hamnkapten åligger Att delta i styrelsens sammanträden Att biträda hamnkaptenen och vid dennes förhinder träda i dennes ställe.

Varvschefen åligger Att tillse att Sällskapets varvsinventarier är i fullgott skick. Att tillse att ordningsföreskrifterna för varvet följs.

Vice varvschef åligger Att deltaga i styrelsens sammanträden. Att biträda varvschefen och vid dennes förhinder träda i dennes ställe.

Vice ordföranden och vice sekreteraren åligger Att biträda styrelsen och vid ordinarie ledamots förhinder träda i dennes ställe.

Mom 3. Funktionärernas åligganden

Revisorerna åligger Att granska Sällskapets räkenskaper och protokoll samt till årsmöte avge berättelse över årets förvaltning, varvid styrelsens ansvarsfrihet skall till- eller avstyrkas.

Valberedningen åligger Att till novembermötet framlägga förslag till funktionärer enl § 8.

Övriga funktionärers åligganden beskrivs i befattningsbeskrivningen för UBS funktionärer.

 

§10. Stadgeändring

För ändring av Sällskapets stadgar fordras beslut med minst 3/4 majoritet av avgivna röster vid vardera av två på varandra följande klubbmöten, varav minst ett ordinarie. Tiden mellan möten skall vara minst en månad.

 

§11. Sällskapets upplösning

Beslut om Sällskapets upplösning skall fattas på två efter varandra följande ordinarie klubbmöten, varvid fordras 4/5 röstmajoritet vid vardera klubbmötet. Ett möte ska vara årsmötet.

Vid Sällskapets upplösning ska dess kvarlåtenskap överlämnas till annan ideell förening, som arbetar i samma syfte. Beslut härom fattas vid det sista av de två klubbmötena.

UBS Styrelse 2011-02-20