Integritetspolicy för Ulvsunda Båtsällskap med organisationsnummer 802003-6227 

I enlighet med gällande lagstiftning för personlig integritet måste varje organisation som lagrar personuppgifter ha en integritetspolicy som beskriver syfte, omfattning och avgränsningar för de personuppgifter som lagras. 

Följande register med personuppgifter hanteras av Ulvsunda Båtsällskap: 
1. Medlemsregister i BAS-K 
2. Matrikel 
3. Tillfälliga register för sammankomster 
4. Register för uppföljning av nautisk kompetens 

Syftet med lagringen i registren är att möjliggöra administration av klubben samt hantera utskick och medlemsavgifter. 
Vi använder informationen till följande uppgifter: 
För att kunna administrera ditt medlemskap och fullgörandet av dina villkor 
För att säkerställa korrekt kontaktinformation 
För att kunna säkerställa korrekt fakturering av medlemsavgifter 
Administration av brygg och hamnplatstilldelningar 
Säkerställa korrekta kallelser och avprickningar för arbetsplikter 
Skicka information och nyheter till korrekt medlem 
För att säkerställa medlemmars identitet 
Rösträttsberättigande vid föreningsmöte 
Personuppgifter lämnas ut till andra parter där så är nödvändigt för att klubben skall kunna fullgöra sina åtaganden som båtklubb. Detta inkluderar att vi lämnar information om vilka medlemmar vi har registrerade till SMBF (Saltsjön-Mälarens Båtförbund), SBU (Svenska Båtunionen) och UVF (Ulvsundavikens Varvsförening). 
Medlemsregistret får inte användas till annat än för information till medlemmar och styrelse för utskick, till exempel av information och inbetalningskort för avgifter, samt att vissa personuppgifter kan delges SBU/SMBF/UVF eller åtaganden mot SBU/SMBF/UVF. 
Matrikeln har endast klubbens medlemmar tillgång till. 
Vi samlar in och sparar de personuppgifter du lämnar till oss vid registrering av ditt medlemskap eller vid registrering i kö till medlemskap/bryggplats.

Uppgifter som kan finnas i våra register och som den berörde medlemmen skall kunna få del av är: 
Namn 
Födelsedatum 
Personnummer i specifika fall 
Bostadsadress 
Postnummer 
Ort 
Telefonnummer 
Mailadress 
Båtuppgifter 
Utförda arbetsplikter 
Försäkringsuppgifter 
Yrke 

Allmänt gäller: 
Senast 12 månader efter avslutat medlemskap raderas personuppgifterna i UBS register. 
För alla våra typer av register gäller att enskild medlem eller deltagare i sammankomst äger rätt att begära uppgift om vad som finns lagrat om personen. Vidare finns rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade samt att få sina uppgifter helt raderade. Den som begär radering ska upplysas om att medlemskap inte längre är möjligt alternativt att deltagande i sammankomst inte heller är möjligt. 

Begäran om utdrag, rättelse eller radering ska ställas skriftligen till klubben. 
Med hänvisning till historiska skäl kommer tryckta alster, t ex medlemslistor och deltagarlistor, inte att korrigeras eller kasseras. Mer om dataskyddsförordningen finns att läsa på www.datainspektionen.se.