Viktigt om våra lås
Använd ej låsspray, 5-56 eller annat smörjmedel i låsen utan kontakta varvsansvariga om låset kärvar eller inte fungerar

Mvh Varvsgruppen

Nyhetsbrev från SMBF

SMBF har tidigare informerat i nyhetsbrev om att Idrottsförvaltningen lagt fram förslag till Idrottsnämnden om en ca 100% höjning av arrendeavgifterna. Vid Idrottsnämndens möte den 21 november beslutade nämnden enligt Idrottsförvaltningens framlagda förslag till höjda avgifter.
De som ställde sig bakom förslaget var socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet. De som vi i vardagstal benämner Alliansen ville återremittera
förslaget för fortsatta diskussioner.

Vad har SMBF gjort för att försöka påverka beslutet i annan riktning? 
SMBF har haft ett möte med biträdande idrottsborgarrådet och nämndordföranden där vi framförde att vi ansåg att Idrottsförvaltningen inte haft kunskap om hur illa det var med de pontoner, bryggor och markområden som man hyr ut till båtklubbarna. Vi framförde att det inte är ok att lägga alla kostnaderna för Idrottsförvaltningens slarv på båtklubbarna genom att höja arrendeavgifterna.

SMBF har skickat brev till samtliga politiker som sitter i nämnden och framfört våra argument varför vi tycker det är fel att höja arrendeavgifterna. Vi informerade också politikerna om de andra frågorna som är aktuella för båtklubbarna, nämligen vilka är momsfrågan och bristen på arrendeavtal.
SMBF tog telefonkontakt med allianspolitikerna som sitter i nämnden för att förklara hur SMBF såg på avgiftshöjningen.
SMBF och SBU hade diskussioner som resulterade i att SBU också skrev brev till samtliga ledamöter i Idrottsnämnden. SBU framförde att man ansåg att det inte är korrekt att lämpa över alla kostnaderna på båtklubbarna och att de räkneexempel Idrottsförvaltningen presenterat inte stämmer i verkligheten. 
SMBF ville att nämnden skulle återemittera ärendet till Idrottsförvaltningen för att efter diskussion med SMBF ta fram hur en rimlig kostnadsökning skulle kunna genomföras. Kostnadsökningen som beslutats, är helt orimlig. Självklart ska båtlivet ta sin del, men en sådan stor ökning på en gång är orimlig och framför allt utifrån att flera av våra klubbar saknar arrendeavtal. Nämnden ger oss ingen framtidstro och klubbarna vågar då inte utveckla eller satsa på sin verksamhet

SMBF och SBU har varit i kontakt med olika media och förklarat hur vi ser på frågan om höjda avgifter. Vi har också förklarat hur det ideella allmännyttiga båtlivet i övrigt fungerar. 
SMBF och SBU kommer att fortsätta skapa opinion i denna och andra frågor som är viktiga för båtlivet. En plan har utarbetats för det fortsatta arbetet med att skapa opinion genom media. SBU har genom tidningen Båtliv skrivit om vad SMBF och SBU anser om hur Stockholm kommun agerat i avgiftsfrågan.
Den andra frågan som SMBF har arbetat med är momsfrågan där vi fick staden att överklaga den del som rör markarrendet. Den del som gäller hamndelen vill man inte från stadens jurister överklaga. Denna fråga har också varit föremål för diskussioner med Idrotts-borgarrådet Emilia Bjuggren, som lovat att hon kommer att hjälpa till att påverka regeringen att ändra momslagstiftningen om utfallet blir negativt. 
Politiker i nämnden är informerade om läget i momsfrågan. I dagsläget är det Högsta Förvaltningsdomstolen som har att avgöra frågan. Vid en förfrågan om när beslut i ärendet kan tänkas var klart, trodde handläggaren att avgörandet kan komma i början av 2018.  

Den tredje frågan som har diskuterats är arrendeavtalen, som många klubbar har väntat på i många år. Även i denna fråga har SMBF framför skarp kritik på att man inte klarat av från förvaltningarna att få fram avtalet. SMBF lägger ansvaret för förseningarna på Idrotts-förvaltningens jurister och Miljöförvaltningens jurister och den advokatfirma som Idrottsförvaltningen anlitat.

SMBF kommer att den 23 november träffa Idrottsförvaltningen för fortsatta diskussioner om arrendeavtalet. Vi kommer vid mötet att framföra en hel del synpunkter som vi inom SMBF inte anser ska stå i ett avtal.
Vi har när det gäller denna fråga informerat politikerna att Idrottsförvaltningen förlorat ca 2 miljoner kronor i intäkter varje år som de nya avtalen inte blivit sjösatt.

SMBF kommer att diskutera med förvaltningschefen för Idrottsförvaltningen om hur hon ser på samarbetet.
Vi skickar med de dokument som beskriver den beslutade avgiftshöjningen, så att när ni ska upprätta era budgetar kan beräkna hur avgiften slår i er egna klubb.

Finns det frågor på avgiftshöjningen, momsfrågan och arrendeavtalen får ni gärna höra av till SMBFs kansli eller maila era frågor till kansli@smbf.org. 
Vi kommer att svara på frågorna så snabbt som möjligt, det är bra om ni lämnar mobilnummer och e-postadress, det underlättar för oss.
Vi kommer förstås att fortlöpande hålla er informerade.
Vi uppmanar er klubbar att sprida detta Nyhetsbrev till samtliga era medlemmar.

Uppmaning:
Utifrån denna information är det bra om vi alla hjälps åt att skapa opinion. Skicka gärna e-post till politikerna i nämnden och tala vad ni tycker om beslutet att höja arrendeavgiften.

Vänligen
SMBFs Styrelse